Betingelser

Aftalens indgåelse

Når du køber et abonnement på cykelmotion.dk, indgår du aftale med GB Grafisk A/S.
Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail.

Sådan fungerer dit abonnement

Magasinet fremsendes senest på udgivelsesdatoen.
Hvis ikke andet er nævnt, er abonnementet løbende, dvs. at det automatisk fortsætter til gældende normalpris, indtil det opsiges.
Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Betaling

Abonnementet betales med Dankort eller Visa/Dankort. Efter sidste betalte leverance udsendes faktura via mail for næste abonnementsperiode.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement i 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager dit første magasin. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke er påbegyndt læsning af et magasin.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dagesfristen – i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til GB Grafisk A/S, Søndergade 25, 8464 Galten
GB Grafisk A/S refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. OBS! Du hæfter selv for portoudgifter.

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den periode, som du har betalt for.

Ønsker du at opsige dit abonnement med kortere varsel (dog minimum løbende måned + 1 måneds varsel), bedes du ringe til os. Er der binding på abonnementet, kan det først opsiges efter bindingens udløb.
Opsigelse af abonnementet sker ved henvendelse GB Grafisk A/S enten telefonisk på 86943088 eller via mail ole@cykelmotion.dk
Manglende betaling eller nægtet modtagelse af blad betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig ikke for betaling

Ændring af dine oplysninger

Har du ændringer til dit abonnement, f.eks. adresseændringer, ændring af betalingsperiode, tilmelding til Betalingsservice med mere, gøres det ved henvendelse til GB Grafisk A/S. Det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, da vi ikke automatisk får besked herom. Ændringer skal meddeles senest 14 dage før, de skal træde i kraft. Det samme gør sig gældende for midlertidig adresse eller ferieadresse.

Ændringer i vilkår og priser

GB Grafisk A/S kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

GB Grafisk A/S kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne på cykelmotion.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning, fra ændringen træder i kraft.

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine ved at kontakte GB Grafisk enten telefonisk eller via mail. Se mere om vores privatlivspolitik her

Kortoplysninger 

Når du handler hos GB Grafisk behandles kortoplysningerne af DIBS som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Dankort, Visadankort og Paypal. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

Tvister

Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side: klagonline.forbrug.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for, at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse ole@cykelmotion.dk

Andet

Tilbud gælder ikke i Grønland, på Færøerne eller i udlandet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os alle hverdage mellem kl. 9-15 på tlf. 86943088. Du bør altid have dit kundenummer klar, når du ringer.

GB Grafisk A/S
Søndergade 25, 8464 Galten
CVR: 88 11 25 12 
Ejer: Alan Koustrup Sørensen (190963)

Total beløb:
    Til kassen